miercuri, 11 decembrie 2013

Limbă și comunicare în CDI și bibliotecile școlareObiectiv: Valorificarea  inovaţiei pedagogice în activităţile specifice CDI și  bibliotecile școlare
Locul desfăşurării: Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Cluj-Napoca
Perioada desfăşurării: 20 noiembrie 2013
Formatori:
Mihaela TURCU  – profesor documentarist Liceul Teoretic  ”Mihai Eminescu

COMPETENŢE VIZATE:

1. Valorificarea  inovaţiei pedagogice în activităţile specifice CDI și  bibliotecile școlare
2. Utilizarea eficientă a resurselor CDI și  bibliotecile școlare
3. Dezvoltarea competențelor de comunicare  într-un context formal și nonformal 
    pentru promovarea de exemple de bune practici
 4. Dezvoltarea capacităţii de a comunica în scris şi verbal, de a înţelege şi a-i face pe 
    alţii să înţeleagă diferite mesaje în situaţii variate şi de a adopta strategia 
    potrivită scopului lecturii şi documentării (informare / instruire / de plăcere)
MODULE TEMATICE:
     Modul 1 – Axele colaborării profesor documentarist /bibliotecar - profesor de limba română
     Modul 2 – Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea de activităţi în echipă pedagogică Concluzii în urma prelucrării chestionarelor şi a desfăşurării activităţii de formare:

Prin modulele tematice propuse activitatea a stimulat participarea în echipă pedagogică a bibliotecarilor și a profesorilor de limba română, la realizarea de activități care se desfășoară 
în bibliotecă.
Relevante pentru activitatea didactică au fost materialele care au descris axele colaborări 
dintre profesori și bibliotecari.
                      


Metodele  activ – participative utilizate au asigurat captarea atenției și colaborarea foarte bună.
Materialele utilizate au fost bine alese și elaborate  și au servit la realizarea  scopului activității metodice.


                                    Activitatea formatorilor a fost apreciata cu calificative la superlativ având în vedere materialele 
suport foarte variate și consistente, bine documentate.Participanții au fost organizați în echipe mixte – bibliotecar- profesor de limba și literatura română.
Locația aleasă pentru desfășurarea activității metodice a oferit condițiile optime pentru atingerea obiectivelor .Număr de participanţi - bibliotecari şcolari, responsabili CDI, profesori de limba și literatura română a fost de 38 -  22 de bibiotecari și 16 profesori de limba și literatura română.
Având în vedere feed- back- ul participanţilor, obiectivele acestei activităţi metodice 
au fost realizate.

Sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii:
Invitarea unor specialiști psihologi pentru a diversifica punctele de vedere.


Coordonator activitate,
     prof.metodist Pompilia Hermanmarți, 10 decembrie 2013

Ziua Mondială a bibliotecilor şcolareOrganizator: Casa Corpului Didactic Cluj
Parteneri: Inspectortul Şcolar Judeţean Cluj, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj-Napoca
Obiectiv: Conştientizarea importanţei rolului parteneriatului între bibliotecarul şcolar/responsabilul CDI/ profesorii de limba şi literatura română în realizarea de activităţi pedagogice, culturale, de comunicare
Perioada: 24 octombrie 2013
Locaţia: Sala Media  a  Bibliotecii Judeţene Octavian Goga” Cluj-Napoca
Deschiderea manifestării:
·         Prof. metodist Casa Corpului Didactic Cluj, Pompilia HERMAN
·         Director Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj , Sorina STANCA
·         Inspector școlar, prof. Horia CORCHEŞ
·         Prof. metodist Casa Corpului Didactic Cluj, Pompilia HERMAN
Sinteza raportului de coordonare a  bibliotecilor  şcolare şi a CDI în anul şcolar 2012-2013
Agenda activităţilor cu bibliotecarii şcolari şi responsabili CDI în anul şcolar 2013- 2014 

Ø  CDI /biblioteca școlară – laborator de experimentare a noilor tehnologii educaţionale
Mihaela TURCU profesor documentarist Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Cluj-Napoca – Profesorul documentarist și rolul său în stimularea lecturii la elevii de gimnaziu


Ø  Biblioteca- un spaţiu infinit
Monica SĂRĂCUȚ – bibliotecar Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj- Napoca – Centre de excelență în bibliotecile românești


Ø  Lectura – învățătura cea mai bună
Delia BOB – Profesor  Școala gimnazială ”Octavian Goga”, Cluj-Napoca – Cartea – de la obligație la încântareÎn  încheierea activității doamna lector Simona Elena Bernat de la Asociația Learn &Vision a prezentat oportunități pentru dezvoltarea profesională și personală , în scopul dezvoltării de competenţe care să permită bibliotecarilor să organizeze ateliere de lectură intergeneraţionale, la care să participe părinţi, bunici, copii de şcoală primară și să organizeze cluburi de lectură după metodologia anglo-saxonă de tip book club.

Concluzii în urma prelucrării chestionarelor şi a desfăşurării activităţii de formare:
Numărul  de participanţi  - invitaţi, bibliotecari şcolari, responsabili CDI, profesori de limba şi literatura română a fost de  66.
 Având în vedere feed- back- ul participanţilor, obiectivele acestei activităţi culturale au fost realizate.
Activităţile în care bibliotecarii şcolari şi responsabilii CDI participă împreună cu cadrele didactice permit conștientizarea că  nicăieri nu se poate forma și întreține mai cu efect gustul pentru lectură al elevilor  decât în atmosfera îmbietoare a unei biblioteci. Cartea literară nu poate și nu trebuie să înlocuiască un manual de școală, dar împreună cu manualul, îndeplinește un rol deosebit în educarea copiilor.
Schimbul de experiență cu colegii din județul Cluj, a oferit participanților la această activitate posibilitatea dezvoltării unor colaborări de durată, prin care activităţile de lectură să fie promovate.
Conţinutul activităţii a fost interesant şi instructiv, bine documentat. Ideile, modelele promovate au constituit pentru participanți o incitare la reflecție.
Invitația de a participa la concursul Biblioteca anului” a stârnit un deosebit interes bibliotecarilor .
Prestaţia formatorilor a fost notată aproape în majoritate cu calificativul foarte bine.
Metodele şi materialele folosite în prezentări , exemplele de bună practică ale formatorilor au oferit sugestii pentru activitățile și proiectele viitoare ale participanților.
Atmosfera plăcută şi structurarea activităţii, păstrarea ca și locație de desfășurarea a Bibliotecii județene a fost în asentimentul tuturor participanților.Ca sugestii pentru îmbunătățirea acestei activități: realizarea de excursii tematice, realizarea unei conferințe la nivel național, prezentarea mai multor activități realizate în biblioteci.

                      Coordonator activitate, 
               prof. metodist Pompilia Herman                miercuri, 21 august 2013


RAPORT DE ACTIVITATE
Simpozionul „Auxiliare curriculare, portofolii şi proiecte ale elevilor”

Organizator: Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” Cluj-Napoca
Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj, Universitatea Tehnică, Facultatea de Construcţii de Maşini, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei”
Perioada: 4 – 5 aprilie 2013
Locaţia: Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”
Durata: 8 ore

Coordonatori:
Mestecan Cornelia – profesor, Liceul Tehnologic “Alexandru Borza”, Cluj-Napoca
Cristian Petru Pop – inspector şcolar de specialitate, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
Liliana Dana Lung – profesor metodist, Casa Corpului Didactic Cluj
Florina Crăciun, conferenţiar doctor inginer, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Cornelia Stan, lector doctor, Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

1.     Obiectivele programului
O1. Dezvoltarea la elevi a unui sistem de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori în direcţia utilizării produselor instruirii în vederea autoevaluării.
O2. Dezvoltarea la elevi a unor competenţe de comunicare pe diverse teme în domenii variate
O3. Dezvoltarea la cadrele didactice a unui sistem de cunoştinţe, competenţe, atitudini şi valori în direcţia realizării şi utilizării auxiliarelor curriculare în diferite contexte ale învăţării;
O4. Dezvoltarea stimei de sine, a încrederii în propriile forţe atât la cadrele didactice cât şi la elevi.
O5. Garantarea informării pe toată durata proiectului, a transparenţei activităţilor, a vizibilităţii rezultatelor muncii organizatorilor şi a participanţilor la simpozion.

Activităţi desfăşurate:
-          Concursul de portofolii ale elevilor
-          Concursul de Proiecte tematice: “2013-Anul European al cetăţenilor”
-          Sesiunea de comunicări ale profesorilor: Auxiliare curriculare
Descrierea activităţilor:
            Activităţile au debutat cu o actiune în plen în care fiecare organizator a avut câte o intervenţie.
Din partea Casei Corpului Didactic Cluj au luat cuvântul Liliana Dana Lung, profesor metodist, care a realizat o activitate de promovare a Casei Corpului Didactic Cluj şi a prezentat oferta de formare cadrelor didactice, http://prezi.com/nrc5phcpjhh_/present/?auth_key=sdtx2wo&follow=yxufiuskscbf&kw=present-nrc5phcpjhh_&rc=ref-20328197).  A urmat  Pompilia Herman, profesor metodist, care a diseminat rezultatele proiectului „Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară tehnologii”.
Au urmat lucrările pe cele trei secţiuni, finalizate printr-o masă rotundă, ocazie cu care s-au colectat principalele impresii şi sugestii în vederea organizării ediţiilor viitoare.
 
         
              


Concluzii în urma desfăşurării activităţilor:

Resurse umane implicate:
-           Echipa de proiect -5 membrii + 4 parteneri + 10 elevi
-          Participanţi înscrişi la Simpozion: 48 cadre didactice şi  62 elevi
Principalele rezultate înregistrate în urma realizării activităţilor proiectului au fost:
ü  Creşterea interesului profesorilor şi elevilor faţă de realizarea şi utilizarea produselor învăţării ca instrumente de evaluare şi autoevaluare;
ü  Creşterea implicării profesorilor în proiectarea unor forme de evaluare mai puţin convenţionale , produse ale activităţii elevilor (proiecte interesante prin studiu individual şi muncă în echipă, cooperare, portofolii care să reflecte rezultatul muncii elevilor pe parcursul unui an şcolar la o disciplina de studiu);
ü  Motivarea cadrelor didactice pentru elaborarea şi utilizarea la clasă a auxiliarelor curriculare dar şi pentru prezentarea acestora în cadrul organizat al simpozionului;
ü  Crearea unei mai bune legături/cooperări între elevi şi cadre didactice în vederea implementării unui învăţământ modern, centrat pe elev.
ü  Realizarea unui cadru propice de colaborare între mediul preuniversitar şi universitar, între furnizorii de formare iniţială şi continuă şi beneficiari, în vederea implementării principalelor strategii ale reformei în educaţie.

Dr. Liliana Dana Lung
Profesor metodist CCD Cluj          
RAPORT DE ACTIVITATE
Prezi- instrument virtual de realizare a proiectelor colaborative”

Organizator: Casa Corpului Didactic Cluj
Perioada: 10 iunie 2013
Locaţia: Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”, Cluj-Napoca
Durata: 4 ore

Formator:
Liliana Dana Lung – profesor metodist, Casa Corpului Didactic Cluj

Competenţe:
1.      Dezvoltarea competenţelor de lucru cu mediul Web 2.0, Prezi;
2.      Dezvoltarea competenţelor de integrare a resursei educaţionale în procesul instructiv-educativ.

Module tematice:
1.      Prezi - mediu virtual de colaborare Web 2.0. Instrumente şi funcţii – 2 ore
2.      Posibilităţi de utilizare ale aplicaţiei Prezi în procesul instructiv-educativ – 2 ore

Descrierea activităţilor:
Activitatea metodică propusă profesorilor cu cunoştinţe de bază de TIC a oferit profesorilor de gimnaziu  nu numai o alternativă online la aplicaţia Microsoft Office, Power Point, dar şi  instrument avansat Web 2.0  de colaborare în clasă sau la distanţă aplicabil în cadrul metodei învăţării prin cooperare, învăţării prin proiecte.
-          Prezi reprezintă o alternativă superioară a aplicaţiei PowerPoint şi se diferenţiază de aceasta, în primul rând,  prin faptul că are o abordare dinamică şi non-liniară în crearea unei prezentări.
-          Prezi este un software care permite construirea prezentărilor, atât prin aplicaţia dedicată cât şi printr-o interfaţă online, şi colaborarea în timp real; persoana invitată are acces complet la uneltele de editare.
În cadrul activităţii profesorii s-au familiarizat cu mediul de lucru şi cu paleta de funcţii puse la dispoziţie de prezi şi au realizat prima prezentare. Au transmis linkul aplicaţie realizate colegilor lor şi i-au invitat să colaboreze pentru realizarea aplicaţiei comune. Au elaborat o listă de activităţi ale profesorilor şi elevilor pentru integrarea prezi în lecţie.Câteva imagini surprinse în timpul derulării activităţilor:Concluzii în urma desfăşurării activităţii de formare:

Număr de participanţi: 34 de participanţi

Cursanţii au apreciat conţinutul activităţii formulând câteva idei interesante şi comentarii desprinse din conţinutul activităţilor:
-          “Se îmbunătăţeşte relaţia profesor-elev atunci când profesorul utilizează mijloace noi de predare””;
-          “Prezi permite un grad mare de interactivitate”;
-          “Foarte interesant, mai ales pentru cei cu inteligenţa predominant vizuală.”;
-          “Mulţumesc! Aş fi vrut să iau contact mai repede cu prezi.”;
-          “Introducerea unui cerc/opţional de Robotică în şcoli”;
-          “Un material deosebit atât pentru mine cât şi pentru elevi”;
-          “Activitatea cu prezi  este, pentru mine, ceva innovator şi de viitor”.
-          “ Mi s-a părut deosebit de interesant şi util pentru dezvoltare personal.”
-          “ Un lucru bun, un pas înainte- share-ingul e interesant”
Toţi cursanţii au apreciat activitatea ca fiind utilă, interesantă, interactivă,  modern.  Majoritatea cursanţilor (95%) au solicitat participarea la un program de formare pentru învăţarea mediului de colaborare online prezi sau a altor instrumente web 2.0 colaborative.  În întâmpinarea cursanţilor, formatorul a realizat aplicaţia online “prezi în câteva lecţii”,pentru a împărtăşi cursanţilor mai multe informaţii. Aplicaţia va fi share-uită la fiecare actualizare participanţilor la activitate.
Având în  vedere feedback- ul participanţilor, obiectivul acestei activităţi metodice a fost realizat.

Coordonator activitate,                                                                             
prof.  dr. Liliana Dana Lung